Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pengertian Pendidikan Agama Islam

Adapun yang dimaksud dengan Pendidikan Agama

seperti yang dijelaskan pada undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 30 BAB IV menjelaskan bahwa pendidikan keagamaan; .pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menajdi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama


Berdasarkan pengertian umum tersebut,dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam

Zakiyah Darajat dan kawan-kawan (2000) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam adalah : “Suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yangterkandung di dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia  dan akhirat kelak.

 

Kemudian dalam edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Departemen Agama RI, sebagaimana dikutip oleh Alisuf Sabri (1999) mengartikan bahwa “Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalakan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan dengan memperhatikan tuntutan adalah menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional”.


Baca Juga :